En af de mest ubehagelige og uvante situationer en leder med mellemrum kommer ud for, er at skulle afskedige - ofte mangeårige og betroede - medarbejdere.

Denne uvante og ubehagelige situation kan føre til, at afskedigelsen håndteres på en måde, der forstærker den krise, den afskedigede p.g.a. afskedigelsen kommer i.

Baggrunden for en afskedigelse kan være meget forskellig:

- en fusion der giver dobbeltdækning på stillinger eller funktioner

- nedskæring og kapacitetstilpasning

- nedlæggelse af produktgrupper

- ændrede konkurrencevilkår eller teknologiske vilkår der medfører, at kravene til medarbejderne ændrer sig udover, hvad der kan klares via uddannelse

- medarbejderen kan være blevet forfremmet eller ansat i en stilling, hvor han ikke kan leve op til kravene

Uanset baggrunden er det bedst for begge parter, at kriser undgås og at de afskedigede hurtigt finder et nyt, relevant job.

Den første reaktion, forårsaget af det chok afskedigelsen kan udløse, vil ofte være bitterhed og skuffelse rettet mod firmaet.

Denne reaktion vil i mange tilfælde stå i vejen for en positiv dialog mellem virksomheden og den afskedigede. Også selv om virksomheden ønsker at yde en aktiv bistand for at hjælpe.

Krisen, som afskedigelsen medfører, har et forløb, som det kræver stor viden, erfaring og indfølingsevne at håndtere.

I denne situation står den eksterne konsulent i en neutral position i forhold til den afskedigede og har derfor lettere ved at skabe den nære kontakt og tillid, der er nødvendig for at starte et positivt udviklingsforløb. Den eksterne konsulent opfattes som en udenforstående part, der lettere kan fungere som den støtte, den afskedigede har brug for.

Ved at inddrage konsulentfirmaet i processen viser virksomheden samtidig et oprigtigt ønske om at hjælpe en værdifuld medarbejder, den har været nødt til at afskedige.

I situationer, hvor virksomheden og den afskedigede aftaler, at afskedigelsen ikke offentliggøres, er det en fordel, at processen kan gennemføres uden for virksomheden. Håndteret rigtigt kan en afskedigelse ligefrem indebære en goodwill for virksomheden ved, at den afskedigede omtaler den hjælp, der blev ydet, positivt.

For at kunne give den bedste støtte ved afskedigelser, bør konsulentfirmaet kunne opfylde følgende 6 punkter:

a. have evne og lyst til at arbejde med mennesker og krisehåndtering

b. have indsigt i de psykologiske aspekter og kriseforløb, der opstår som følge af en afskedigelse

c. erfaring med jobsøgeprocesser

d. erfaring indenfor interviewteknik

e. anvende et analyseværktøj, der kommer ind bag facaden af personen

f. kendskab til erhvervslivet generelt.

TeamBuilders har baggrunden på alle områderne, og kombinerer denne med en menneskeorienteret, saglig holdning. Derfor har vi et solidt fundament til at hjælpe mennesker med at finde den rigtige placering i arbejdslivet.

Endvidere samarbejder vi med fagterapeuter eller psykologer, som vi efter behov kan inddrage i processen, hvis psykologisk bistand af terapeutisk karakter er påkrævet.

I de situationer, hvor TeamBuilders i forvejen har et samarbejde med klientvirksomheden, giver vort kendskab til denne generelt en bedre forståelse af årsagen til afskedigelsen. Denne viden øger kvaliteten af vor rådgivning.

Det grundlæggende i TeamBuilders' ydelse er:

a. medvirken til at den/de afskedigede hjælpes til at håndtere den krise en afskedigelse medfører og

b. at sikre, at personen/rne så hurtigt som muligt kommer i gang med en effektiv og målrettet jobsøgning, med en klar erkendelse af, hvilke stillingsniveauer og typer der er realistiske.

TeamBuilders garanterer ikke et nyt job til den/de afskedigede, men sætter den enkelte i stand til aktivt at komme videre efter afskedigelsen. Dette sker gennem en struktureret, men alligevel individuel proces.

Virksomheden kan med fordel inddrage TeamBuilders som konsulent allerede før afskedigelsen/rne skal finde sted. Vi har erfaringen og kan bidrage til, at processen håndteres bedst muligt for både virksomhed og den/de afskedigede.

Ved støtteprocesser til enkeltpersoner inddrages virksomheden reelt kun ved det indledende møde, hvor den afskedigedes ansættelsesforløb i virksomheden og baggrunden for afskedigelsen fremlægges. Dette sker dels gennem en samtale med personens nærmeste chef og dels med den personaleansvarlige og/eller den øverste ledelse i virksomheden.

Resten af forløbet foregår hos TeamBuilders som en trinvis, interaktiv proces, hvor der først sker en bearbejdning af chokket/reaktionen hos den afskedigede. Derefter bygges personens selvtillid op gennem samtaler, bl.a. baseret på TeamBuilders' personvurdering. Herved skabes et solidt udgangspunkt for en individuel fastlæggelse af relevant:

a) jobprofil

b) organisationstype

c) organisationsniveau

d) alternative beskæftigelsesmuligheder.

Når disse væsentlige elementer i processen er på plads, fastlægges:

a. relevante målgrupper for job der bør søges, når de opslås i dagspressen b. relevante virksomheder, der bør kontaktes uopfordret c. veje til opnåelse af alternative beskæftigelser.

Dernæst udarbejdes med støtte fra TeamBuilders oplæg til ansøgninger, C.V., breve til uopfordret jobsøgning, samtaleforløb ved opfølgning på uopfordrede henvendelser og forberedelse til og forløb af interviews. Endelig gennemføres simulerede interviews der optages på video for efterfølgende gennemgang.

Det er væsentligt, at materialet er relevant og ærligt. Personen skal være velforberedt, men ikke søge at oversælge sig selv.

Efter disse forberedelser påbegyndes jobsøgningen, hvor den primære indsats nu ligger hos den afskedigede. TeamBuilders' rolle er primært sparringspartnerens. Vi følger op med korte intervaller. Især efter de første samtaler, den jobsøgende får med potentielle arbejdsgivere, er der behov for at vurdere forløbet af disse.

TeamBuilders kan stille sekretærbistand til rådighed, såfremt den jobsøgende har behov for dette. Desuden kan TeamBuilders fungere som reference over for potentielle arbejdsgivere.

TeamBuilders holder kontakten, indtil den jobsøgende har fået et nyt job, bistår med udformning af ansættelseskontrakt samt i den første tid af ansættelsen. Gennem vor viden om personen, kan vi være med til at sikre en god indkøring i det nye job.

TeamBuilders orienterer klientvirksomheden løbende under processen.

Der er her mulighed for at tilrettelægge processens indhold efter virksomhedens behov. TeamBuilders kan tilbyde korte ½-2-dages jobsøgningskurser eller oprettelse af midlertidigt rådgivningskontor på virksomheden i en nærmere aftalt periode.

Kurserne er i princippet struktureret som for enkeltpersoner. Den personlige bistand er af praktiske årsager naturligvis begrænset, hvorimod den mere værktøjsprægede del af processen giver den enkelte en god baggrund for at håndtere jobsøgeprocessen professionelt baseret på en selvanalyse af personligt potentiale og ønsker. Samtidigt kan der i deltagergruppen etableres én eller flere grupper, der i det senere forløb kan fungere som støttegruppe, også når flere og flere af deltagerne kommer i job igen.

Tidsforløbet fra TeamBuilders involveres, til den jobsøgende går aktivt i gang med jobsøgningen, vil typisk være ca. 4 uger. Er der tale om svære krisetilfælde, bliver processen væsentligt længere og afhænger naturligvis af den enkeltes situation.

Fra selve jobsøgningen indledes, til et nyt job er fundet, kan der gå 2-9 måneder. I gennemsnit skal der regnes med ca. 5 måneder, før det "rigtige" job er fundet.

Ligesom for TeamBuilders' øvrige ydelser, er der tale om, at klientvirksomheden betaler i forhold til den indsats, TeamBuilders yder. Da omfanget af TeamBuilders' indsats afhænger af den afskedigedes tilstand og personlighed i øvrigt, kan en helt fast pris normalt ikke aftales endeligt ved kontraktens indgåelse, men vi kan udarbejde en prisramme, ligesom virksomheden løbende kan blive informeret om tidsforbruget. Et "typisk" forløb vil medføre en omkostning på ca. 30-40.000 kr.

For gruppeprocesser afhænger honoraret af det aftalte indhold. Hele kursusdage faktureres til kr. 12.000,- pr. dag. ½-dags jobsøgekurser faktureres dog til kr. 7.000,-.

Ved individuelle processer faktureres honoraret med 1/2 ved opgavens begyndelse, 1/2 når den aktive jobsøgning indledes og resten ved opgavens af-slutning.

Ved gruppeprocesser faktureres ved opgavens afslutning. Såfremt der er tale om længerevarende projekter, vil delfakturering blive aftalt individuelt.

1. Personlig og professionel støtte i hele forløbet indtil et nyt job er fundet.

2. Opbygning af et realistisk overblik på fagligt og personligt stærke og svage sider samt fastlæggelse af relevant:

a) jobprofil b) organisationstype c) organisationsniveau d) alternativ beskæftigelse.

3. Støtte til målrettet, aktiv jobsøgning baseret på et solidt grundlag.

4. Personlig, skriftlig rapport over stærke/svage sider samt konklusion m.h.t. jobprofil, organisationstype og organisationsniveau.

5. Kontant, anvendeligt C.V.

6. Oplæg til relevante ansøgninger, samt målgruppe for uopfordrede ansøgninger.

7. Koncept til jobsamtaler samt opfølgning på disse.

8. Træning i jobsamtaler.

9. Mulighed for at anvendeTeamBuilders som neutral reference.

10. SOLIDT FUNDAMENT TIL HURTIGST MULIGT AT SKAFFE SIG ET NYT, PASSENDE JOB.

Næste gang De står i en situation, hvor afskedigelse er sidste udvej, så kontakt os - og helst inden afskedigelsen er gennemført. Det gavner både virksomheden, og medarbejderen der skal afskediges.

 

TeamBuilders aps Rolfsvej 37, 4.sal mf 2000 Frederiksberg Tlf.: (45) 28 11 35 88, mail: teambuilders@teambuilders.dk